erkend servicepunt

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

ARTIKEL 1
De in ons tarief vermelde prijzen zijn netto, voor goederen afgehaald te Ichtegem bij GARAGE RABAEY.
ARTIKEL 2
Geldigheid van de bestelling: de bestelling van de koper bindt deze onherroepelijk, doch verbindt de verkoper slechts dan na aanvaarding door de GARAGE RABAEY.
ARTIKEL 3
De koopprijs met inbegrip van de taksen moet volledig vereffend worden bij de ontvangst van de koopwaar door de koper. De volledige eigendom van het verkochte goed gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de overeengekomen aankoopprijs.
ARTIKEL 4
Rechten van de verdeler op de gestorte voorschotten: De verdeler zal gemachtigd zijn het voorschot van de koper te behouden:
1e) in geval van annulatie door de koper van een aangenomen bestelling.
2e) wanneer de koper daartoe aangemaand zijnde door een aangetekende brief in gebreke blijft de koopwaar te betalen binnen de termijn van 8 dagen na de ontvangst van de aangetekende brief.
ARTIKEL 5
Schadevergoeding ten laste van de koper in geval van annulatie en/of verbreking van het contract te zijnen laste : van nu af en forfaitair bepalen partijen een bedrag gelijk aan één derde van de verkoopprijs, onverminderd de gerechtskosten, de schadevergoeding die door de koper zal moeten betaald worden in geval van niet-naleving door de koper van zijn verplichtingen en/of verbreking van het contract te zijnen laste. Deze schadevergoeding zal noch verhoogd noch verminderd kunnen worden, daar partijen van nu af alle betwistingen betreffende het beloop van deze schadevergoeding uitdrukkelijk afwijzen.
ARTIKEL 5a
Bij aankoop van een nieuwe of tweedehandswagen zijn behoudens deze algemene verkoopsvoorwaarden tevens de algemene verkoopsvoorwaarden, vermeld op het door U ondertekend verkoopcontract, van toepassing dewelke voorrang zullen hebben op deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 6
Prijswijziging: de aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging in geval van wijziging van de prijzen door de fabrikant, alsmede in geval van wijziging van de fabricatiekosten en/of van de tolrechten zoals tevens in geval van devaluatie of revaluatie van de munt en/of verandering van type of model.
ARTIKEL 7
De waarborg op de voertuigen blijft uitdrukkelijk beperkt tot het ruilen van erkend gebrekkige stukken, maar brengt geenszins de verantwoordelijkheid van de GARAGE RABAEY in het gedrang zelfs niet in geval van ongelukken van lichamelijke en materiële aard, die te wijten zouden zijn aan gebreken of bouwdefecten. Op alle koetswerkherstellingen die volgens fabrieksnormen werden hersteld, is er twee jaar garantie.
ARTIKEL 8
De koper neemt kennis en is er vanaf heden mee akkoord dat wanneer een voertuig aan de GARAGE RABAEY of haar personeel wordt toevertrouwd voor werken, op punt stellen of proeven, enz. dit voertuig rijdt of parkeert op de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het gevaar van diefstal, brand en bevriezing moet verzekerd worden door de eigenaar.
ARTIKEL 9
Om geldig te zijn, moeten klachten betreffende uitgevoerde werken, levering en prijzen, ons per aangetekende brief toekomen, binnen 7 dagen, na aflevering of datum van de factuur. Zij rechtvaardigen echter geenszins het niet-betalen van de rekeningen.
ARTIKEL 10
Niet afgehaalde voertuigen dienen een stallingsgeld van 7.50 € per dag te betalen, vanaf de dag na het beëindigen van de werken.
ARTIKEL 11
De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling ervan en de verkoper heeft ten allen tijden het recht het niet-volledig betaalde goed terug in bezit te nemen en het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
1e) Ingeval de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag ervan verhoogd worden met 20 %, met een minimum van 40.00 €, bij wijze van forfaitair vastgestelde schadeloosstelling. Tevens zal een verwijlintrest aangerekend worden ten bedrage van 1 % per maand en dit vanaf factuurdatum, elke begonnen maand tellende voor een volledige.
2e) Bij niet-betaling van een factuur of van een wissel op de vervaldag, welke de beneficiaris ook weze, zullen al de door hem aan de GARAGE RABAEY nog verschuldigde bedragen, ineens en onmiddellijk opeisbaar worden.
3e) De aansprakelijkheid van de GARAGE RABAEY is, in elke veronderstelling, beperkt tot het ruilen door haar zorgen van de beschadigde onderdelen, zonder enige bijkomende schadeloosstelling, zelfs in geval van grove fout van haar personeelsleden.
ARTIKEL 12
De koper geeft zijn uitdrukkelijke toestemming om op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken in een bestand van Garage Rabaey met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Deze persoonsgevens kunnen worden doorgegeven aan de met Garage Rabaey contractueel verbonden ondernemingen. De koper heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op hem betrekking hebbende gegevens. Hij heeft ook recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens voor directe marketing doeleinden, dwz. verkoop of verhuur van zijn gegevens aan derden.
ARTIKEL 13
Alleen de Rechtbanken van het arrondissement BRUGGE zijn bevoegd.